Archív‎ > ‎

Kerületi Közgyűlés

Kedves Cserkésztestvérem!

Mint a X. Cserkészkerület elnöke az MCSSZ Alapszabálya 81. § 1. pontja szerint Kerületi Közgyűlést hívok össze és erre ezúton nagy tisztelettel meghívlak.

A Kerületi Közgyűlés időpontja:

2008. március 8., (szombat), 9.30 óra.

Javasolt tárgysorozat:

 1. A Kerületi Elnökség tagjainak beszámolói
 2. A kerületi OIB tag beszámolója
 3. A KIB elnökének beszámolója
 4. A kerületi OIB küldött megválasztása
 5. A Felügyelő Bizottságba delegált kerületi tag beszámolója
 6. A Kerület 2007. évi pénzügyi beszámolója
 7. A Kerület 2008. évi költségvetése
 8. Ügyvezető elnök beszámolója a 2007-es évről
 9. A X. Pesti Cserkészkerület táborozási vezetői beszámolója
 10. Kerületi Nagytábor 2008
 11. Javaslatok, indítványok, egyebek
 12. Zárszók

Javasolt napirend:

 • 8.30-9.15: mandátumvizsgálat;
 • 9.15-9.30: a szavazatra jogosult tagok elfoglalják a Közgyűlés helyszínén a számukra kijelölt helyeket; ezalatt a KIB által kijelölt Mandátumvizsgáló Bizottság elkészíti a jelentését;
 • 9.30-9.50: ima; a Cserkészinduló eléneklése; a Kerületi Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása;
 • 9.50-10.50: a Kerületi Elnökség tagjainak beszámolói az elmúlt évről;
 • 10.50-11.15: a kerületi OIB tag beszámolója az elmúlt évről;
 • 11.15-11.20: a KIB elnökének beszámolója az elmúlt évről;
 • 11.20-11.35: a kerületi OIB küldött megválasztása;
 • 11.35-11.50: a Felügyelő Bizottságba delegált kerületi tag beszámolója az elmúlt évről;
 • 11.50-12.05: a Kerület 2007. évi pénzügyi beszámolója;
 • 12.05-12.20: a Kerület 2008. évi költségvetése;
 • 12.20-12.50: Kerületi Nagytábor 2008;
 • 12.50-13.10: a beérkezett javaslatok, indítványok megtárgyalása, egyebek;
 • 13.10-13.15: zárszók.
 • 13.15-13.20: ima; a Himnusz eléneklése.

2. oldal

A KIB elnökének beszámolója

Kerületi elnökként elsődleges feladatomnak tekintettem a korábban kialakult kerületen belüli és kerület-szövetség viszonyában létrejött feszültségek enyhítését, oldását. Ez ugyanis elengedhetetlen feltétele a hatékony és színvonalas cserkészmunkának. E tekintetben sikerült a kerületi vezetésen belül korrekt és hatékony együttműködést megvalósítani, illetve olyan cserkésztestvéreket bevonni a kerületi szintű munkába, akik azóta is valódi cserkész szellemben fáradoznak közös ügyünkért.

Úgy látom, a szövetségi szintű történések eredményeképpen a kerület-szövetség viszony javulóban van. Mindezek mellett a jövőben továbbra is fáradoznunk kell a helyzet harmonizálásán.

A Kerületnek egyfelől gondosan őriznie kell színvonalas programjait, hagyományait. Ilyenek a SZER, sportbajnokságok, kerületi nap, stb. Ugyanakkor hangsúlyt kell helyeznünk a minket körülvevő „civil” világ felé történő nyitásra is. Nem elégedhetünk meg a cserkész berkekből származó utánpótlással, mert ez óhatatlan létszámcsökkenéshez vezet hosszú távon.

Fontos, hogy legyenek közös céljaink. Ilyen volt többek között a 2007-es jubileumi cserkészév méltó megünneplése és átélése az igen sikeres Kerületi Cserkésznappal és Kerületünk számos cserkésze vehetett részt a jubileumi cserkész világtalálkozón. Ezt a megkezdett láncot szeretnék idén folytatni a 2008-as kerületi nagytáborral. Már önmagában ezen programok előkészítése és megszervezése is közösségformáló erejű, a részvétel pedig életre szóló élményt és elkötelezettséget adhat, teremthet a cserkészeinknek.

Kerületi programjaink sikeres megvalósításában komoly előrelépést jelent, hogy a kerületnek saját központi irodája nyílt a cserkészévben.

A legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakban a KIB kétszer ülésezett. A KIB alapvető feladatai mellett (kerületi megbízatások jóváhagyása, a kerületi munka ellenőrzése) folytatta a KIB tagok aktív közreműködésével a csapat-támogató rendszer kiépítését. Minden KIB tag vállalta a Kerület arányosan rá jutó csapatainak felkeresését és „patronálását”. Ezzel részben a nehéz helyzetben levő csapatok (kis létszám, vezető hiány, problémák a fenntartóval, stb.) munkáját kívánjuk előmozdítani, segíteni, részben a kerületi vezetés és a csapatok közötti űrt szeretnénk enyhíteni. Turányi Zoltán külföldi munkavállalása miatt nem tudta tovább betölteni a közgyűlés által választott kerületi OIB küldött tisztségét, ezért lemondott. A KIB ideiglenes jelleggel a következő közgyűlésig Csomor Márton cserkésztestvérünket bízta meg ezzel a feladattal.

Dr. Imre Sándor


3. oldal

Felügyelő Bizottsági beszámoló

2008. március 8.

Tisztelt Közgyűlés, kedves cserkésztestvéreim!

Engedjétek meg, hogy néhány mondatban összefoglaljam a FB működését és azokat az ügyeket, amelyeket viszgáltunk.

Előzmények:

2007-ben a kerületi közgyűlés engem jelölt az országos közgyűlésre, mint kerületi felügyelő bizottsági tagot. A 2007. máj 19-ei országos közgyűlésen megválasztottak tagnak, azonban a választás jogszerűségét vitatva az előző Felügyelő Bizottsági elnök, aki egyben a X. kerületi tag volt, a Bíróságon megtámadta a megválasztásomat. Buday Barnabás elnök úr mediálására a bírósági beadványt decemberben a cserkésztestvérünk visszavonta, miután a 2007 november 24-ei országos közgyűlésen ismételten szavaztak személyemről. Így én de facto 2007 májusa óta lettem tagja a bizottságnak, míg de jure csak szeptembertől. A beszámolóm 2007 májusa óta eltelt majdnem egy évet foglalja magában.

Felügyelő Bizottság munkájának beszámolója

A felügyelő Bizottság jelenlegi tagjai:

A megalakuló új Bizottság először új elnököt választott Sergyán Szabolcs (I. ker) személyében, majd kidolgoztuk és elfogadtuk az új ügyrendet, amiben jelentős szerepet adtunk az internet és az új kommunikáció teremtette csoportmunka lehetőségeinek.

Közgyűlési beszámolók a 2006-os évről

A 2007. májusi közgyűlés több ügyet adott kivizsgálásra a FB hatáskörébe a rendes országos közgyűlésen elmaradó vezetőségi beszámolók hiánya miatt. A megkérdezett országos tisztségviselők az átadás-átvételre, vagy a közgyűlés összehívásának szerencsétlen voltára hivatkozva nem tették meg a beszámolót. 2006 májusa és 2007 tavasza között nem volt ugyanis vezetés a Szövetségben.

Cserkészbolt Kft.

A FB felkérést kapott a Cserkészbolt Kft megvizsgálására. Első lépésként cégkivonat alapján megvizsgálta a Cserkészbolt Kft. jelenlegi helyzetét. A cégkivonatból kiderül, hogy a Cserkészbolt Kft. ügyvezetője és cégjegyzésre önállóan jogosult képviselője Vikár Béla. A Cserkészbolt Kft. több évre visszamenőleg nem számolt be éves tevékenységéről sem a Bíróság, sem az MCSSZ felé, pedig az MCSSZ a Cserkészbolt Kft. egyszemélyi tagja. A FB megállapította, hogy a Cserkészbolt Kft. nem működik a jogi előírásoknak megfelelően, de hatáskör hiányában nem tud ezen a helyzeten változtatni. A FB felkéri az Országos Elnökséget, hogy vizsgálja ki a Cserkészbolt Kft. helyzetét és tulajdonosi jogait gyakorolva vagy szüntesse meg a Kft.-t, vagy nevezzen ki az időközben elhunyt ügyvezető helyére új ügyvezetőt, akinek irányítása mellett biztosított a Kft. jogszerű működése

Székház nyitva maradása 2007. április 27-29-e között

A FB megvizsgálta, hogy miért maradhatott nyitva az Országos jubileumi cserkésznapon a Tömörkény utcai székház. Az ügyben meghallgatta Solymosi Balázst, aki elismerte, hogy az ő hibájából, de nem szándékos mulasztásából, maradt nyitva a székház. Az emeleti ajtó csak be volt hajtva, nyitott állapotát távozáskor az utcáról nem lehetett látni. A székház nyitva maradása miatt semmi nem tűnt el a székházból. A FB felhívja minden cserkész figyelmét, hogy az ingatlanok vagyonbiztonságára nagyobb mértékben figyeljenek a jövőben.

OIB tagság kérdése

A FB-től állásfoglalást kértek az OIB 2007. november 10-ei üléséről. A FB azt a határozatot hozta, hogy a soron következő OIB szavazzon visszamenőleg az ott hozott döntésekről, így erősítse, vagy vonja vissza azokat. Ezt annak kapcsán kellett vizsgálnunk, hogy ezen az OIB-n szavaztak egy olyan OIB tag cserkészszövetségi tagságáról, akinek korábban a régi ASZ szerint már volt OIB mandátuma, amit azóta gyakorolt is. Az új ASZ elfogadása után azonban nem újította meg a tagságát.

Nyíregyházi cserkészkerület kérdése

Megkeresés érkezett a FB-hoz a Nyíregyházi kerület létjogosultsága tárgyában. A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a XI. kerület létszámát és megállapította, hogy jelenleg 4 természetes személy taggal rendelkezik. A bizottság megállapítja hatáskörének hiányát és az OIB hatáskörébe utalja az ügy további vizsgálatát.

NCA pályázatok

A 2006-os NCA pályázat elszámolását Dr. Roszmusz András elnök úr megbízásából Nagykáldi Levente cserkésztiszt készítette volna el. Az elszámolás azonban nem készült el, így az NCA felszólította az MCSSZ-t, hogy fizesse vissza a 1,5 M Ft-os pályázati pénzt, amit 2007 decemberben az elnökség meg is tett. Ugyanis a felszólításra vissza nem fizetés a további pályázatokból történő kizárást vonja maga után. Az elszámolást az új elnökség nem tudta megtenni, hiszen a 2006-os számlák, a teljes pályázati dokumentáció Nagykáldi Levente birtokában van, aki azóta se adta át ezeket. A két cserkésztestvérünk ellen hivatalból fegyelmi eljárást kellett indítanunk, amit a kerületi és az országos fegyelmi bizottság fog vizsgálni.

Köszönöm figyelmeteket és várom a kérdéseket.

Budapest 2008 február 28.


4. oldal

A kerületi OIB tag beszámolója

Tisztelt Cserkésztestvéreim, Tisztelt Kerületi Tagság!

Csomor Márton vagyok, a kerület 2007. májusában a KIB által ideiglenesen megválasztott OIB küldötte. Először is elnézéseteket kérem, hogy nem vagyok jelen, de mint a Silesia 2008 Közép-Európai Dzsemborin résztvevő magyar kontingens parancsnoka, vezetői teendőim a tábor helyszínére – Lengyelországba – szólítottak a mostani hétvégére. Szeretnék megfelelő képet adni Nektek az elmúlt néhány hónap OIB történéseiről, illetve a kerületünket érintő pontokról, és ugyanakkor rövid is lenni. Kérdéseitekkel a beszámoló után Parragh Gábort vegyétek célba, hiszen mellettem ő is rendszeresen az OIB ülések látogatója.

A beszámolót mindezek miatt két részre bontanám, az első szólna az elmúlt időszakban az OIB működéséről, a másik pedig a kerületet érintő döntésekről.

Mandátumomat 2007. májusának elején kaptam meg, amikor is a kerületi KIB ideiglenesen megbízott a Turányi Zoltán lemondásával megüresedett kerületi OIB képviselet ellátásával. Az azóta eltelt 10 hónapban az OIB-nek összesen 3 határozatképes ülése volt, ráadásul 2007. novemberéig nem nagyon történtek kísérletek sem arra, hogy egyáltalán OIB ülés legyen összehívva. Tudom, hogy ez bizonyos mértékben országos, és nem kerületi ügy, de mégis úgy érzem, hogy ezzel kapcsolatban szeretnék Veletek megosztani néhány tényt, csak hogy lássátok az elmúlt hónapok működésének, vagy éppen nem működésének hátterét.

2007. májusában, a Rendkívüli Közgyűlés előtt két OIB is összehívásra került, hiszen Hegyi László akkori OIB elnök nem hívta össze időben az OIB-ot, aminek meg kell választania a közgyűlési bizottságokat (Mandátumvizsgálat, és Szavazatszámlálás), és javaslatot kell tennie a levezető elnök személyére. Ezért Buday Barnabás rendkívüli OIB-t hívott össze a közgyűlés előttre, majd később Hegyi Laci a közgyűlés kezdete utánra. Végül a két meghirdetett OIB közül csak a második lett határozatképes. Itt Hegyi László és Buday Barnabás vitájából az derült ki, hogy valamiféle kommunikációs probléma van a két fél között, ami – ez szigorúan saját magánvéleményemet írom ide – szerintem Hegyi László hibájára vezethető vissza.

A következő határozatképes OIB 2007. novemberében lett csak megtartva! Eddig a napig az OIB akkori elnöke, Hegyi László még csak kísérletet sem tett arra, hogy OIB ülést hívjon össze. Hogy ennek mi volt az oka, azt ő (HL) azzal magyarázta, hogy Pécsen belüli költözése miatt nem volt Internete, és így nem tudott kommunikálni, illetve, hogy az Országos Elnökségtől nem kapott munkatervet, amik alapján OIB üléseket összehívhatott volna. Tény azonban, hogy az alapszabályunk kimondja (Asz. 48.§) hogy az OIB-nek háromhavonta üléseznie kell. Ehhez képest Hegyi László sem szeptemberben, sem októberben kísérletet sem tett arra, hogy az OIB-t összehívja. Ezek miatt Buday Barnabás Országos Elnök hívott össze rendkívüli OIB-t októberben, ami nagyon, de nagyon határozatképtelen volt. (6 fő a 23-ból.)

Kis kiegészítés, hogy mindezen passzív magatartás mellett Hegyi Lászlónak arra viszont volt energiája, hogy nyáron bíróságon támadja meg az OIB 2007. március 24-i ülésének bizonyos határozatait. Ez azért is érdekes, mert egy olyan szervezeti egység döntéseit támadta jogi úton, amelyek ő a vezetője, amelynek ülését ő hívja össze, és amelynek napirendi javaslatát ő állítja össze, valamint amely ülést ténylegesen ő maga vezetett le. A pert első- és másodfokon is elvesztette.

Ezt követően november 10-ére Buday Barnabás megint összehívott egy rendkívüli OIB-t. Ennek legfőbb oka az volt, hogy az esedékes Rendes Közgyűlés előtt Hegyi László megint nem tett arra még kísérletet sem, hogy összehívja az OIB ülését, pedig a fent nevezett indokok miatt láthattátok, hogy mennyire fontos is ez. Ezen a határozatképes OIB-n született egy SzMSz módosítás, mely lehetővé tette a nem közgyűlés, és nem tisztikarok által választott tisztségviselők visszahívását konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal. Ennek nyomán az OIB Hegyi Lászlót visszahívta OIB elnöki tisztségéből, és helyette megválasztotta az OIB elnökének Virág Andrást, az I. cserkészkerület OIB küldöttét.

Ezen a döntésen túl, az OIB nem vitatta, és nem tárgyalta Hegyi László hanyagságának az okát, hanem túllépve az eddigi problémákon az OIB által elvégezendő munkára koncentrálva dolgozott, és dolgozik is tovább a mai napig. Virág András OIB elnöksége alatt decemberben egy határozatképtelen OIB, majd január 26.-án egy maratoni hat és fél órás határozatképes ülés volt eddig megtartva. Az OIB további munkaterve nyilvános, és megtekinthető a http://cserkesz.hu/oib

A következő sorok már újra a saját, magánvéleményemet takarják, amelyet azonban szeretnék megosztani Veletek. Azt gondolom ugyanis, hogy a vezetői munka komoly felelősséggel jár. Ez vonatkozik az OIB elnökére is. Érthető, és elfogadható probléma az, hogy valaki költözés, munkahelyváltás, stb. miatt nem tudja megfelelően a kommunikációt ellátni vezetettjei felé. (Zárójelben teszem hozzá, hogy elfogadható, de csak nehezen, mert az Internet, és a mobiltelefon világában élünk, és mellesleg még a jó öreg Magyar Posta is rendelkezésére áll annak, aki kommunikálni szeretne.) Azonban, ha valaki ilyen problémával kell, hogy szembenézzen, az, felelős cserkészvezetőként mondjon le önként a tisztségéről, amit ezen okok miatt nem tud ellátni. Hegyi László ezt nem tette meg, és ezzel először az OIB szabályzatainknak megfelelő ülésezését kockáztatta, majd azzal, hogy a Rendes Közgyűlés előtt sem hívta össze az OIB-t, már a Szövetség működését veszélyeztette.

Nem szeretnék pálcát törni Hegyi László felett, és nem szeretném annak okait firtatni, hogy ez a passzivitás szándékos volt-e, vagy csak a véletlenek szerencsétlen közjátéka, de azt viszont szeretném megértetni a Tisztelt Kerületi Tagsággal, hogy Hegyi László korábbi OIB elnököt az OIB nem szubjektív okok miatt távolította el tisztségéből, hanem olyan objektív indokok vezéreltek minket, mint az OIB és a Szövetség működésének szabályos (szabályzat szerinti) biztosítása.

Nem is olyan régen a kerület levelező listáján szült némi indulatot Hegyi László ezzel kapcsolatos Hudson Szandra által továbbított levele. Igyekeztem akkor is kielégítő, és teljes választ adni a Tisztelt Tagságnak, és remélem, hogy OIB beszámolóm első, sajnos cserkész politikáról szóló része is segít tiszta vizet önteni a pohárba.

Áttérnék beszámolóm második, a X. cserkészkerültet érintő OIB döntésekről szóló részére. Ígérem ez már rövid lesz, hiszen a kevés ülés, és a főleg cserkészpolitikai és szervezeti kérdések az elmúlt időkben nem adtak lehetőséget arra, hogy sok más érdemi döntés is szülessen. A kerültet leginkább érintő döntések természetesen az igazolási kérdések voltak. Ezekben az OIB döntött kerületi csapatokat, és tagokat érintő kérdésekben is. A kerület számára hátrányos döntés nem született, még azon januári ülésen sem, ahol a napirendben szerepelt két működő kerületi csapat megszüntetésének terve, mivel ezt még időben sikerült a napirendről is levetetni.

A másik, talán legnagyobb véleménycsatát kiváltó tervezet a tagdíj emelésének, és elosztási megváltoztatásának tervezete volt. Erről végül a decemberi OIB-n nem szavaztunk, azon profán okból, hogy az OIB nem volt határozatképes, és a januári OIB-n már nem szerepelt a beterjesztés. Ez utóbbi kerületünk, és az I. cserkészkerület ügyvezetésének munkáját dicséri, akik kemény munkával elérték, hogy az Országos Elnökség gazdasági vezetése egy jóval átgondoltabb, és a kerületekkel alaposan leegyeztetett új tervezetet készítsen el.

Mindezek mellet rengetek kisebb-nagyobb ügyben hozott határozatokat az OIB, amelyekről most nem szeretnék beszélni, hisz nem érintik a kerület és a csapatok ügyét. Azok számára, akik az OIB munkájáról érdeklődnének, döntéseit, határozatait látni szeretnék, ajánlom az OIB weblapját, a http://cserkesz.hu/oib

Köszönöm kitartó és megtisztelő figyelmeteket! Jó munkát!

Budapest, 2008. február 29.


5. oldal

A X (Pesti) Cserkészkerület 2008 évi költségvetése

Bevételek

1.Tagdíj1.600.000
2.Kamat400.000
3.Pályázatok2.890.000
4.Szponzorok500.000
 
Összesen5.390.000

Kiadások

1.Nagytábor3.000.000
2.Rover pr.400.000
3.Cserkész napok200.000
4.Központ600.000
5.SZER140.000
6.VK600.000
7.Rovásírás verseny50.000
8.Kosárlabda kupa30.000
9.Kerület költségei300.000
10.Táborellenőrzés70.000
 
Összesen5.390.000

Budapest, 2008. március 8.


6. oldal

A Kerület 2007. évi pénzügyi beszámolója

Bevételek:

1.Tagdíj1.521.880
2.Bankkamat143.941
3.Bérleti díj
4./aFelosztott tám.
4./bFo. Pót. Tám.
5./aTámogatás
5./bPótlólagos tám.
9.Egyéb
 
Összesen1.665.821

Kiadások:

1.Élelmiszer1.137.981
2.Anyag15.150
3.Eszköz164.957
4.Díjazás22.100
5.Külső köz.
6.Bérleti díj267.284
7.Szállítás226.881
8.Sokszorosítás41.572
9.Posta109.392
10.Telefon
11.Szövetség1.281.920
12.Bankköltség26.907
13.Egyéb75.705
 
Összesen3.369.849

Cél szerint:

1.Működés291.915
2.Raktár97.284
311.St. vk.452.580
312.Ővk.189.481
321.Tábor ell.67.478
322.Csapattám.902.649
341.Cserkésznapok199.319
342.Egyéb nagycs.24.909
35.Rovercserkész352.095
372.Egyéb regőscs.16.512
 
Összesen2.594.222

Egyenlegek

NyitóZáró
Pénztár12.837143.585
Bankszámla5.825.6211.526.008
Lekötött2.400.0004.871.568
 
Összesen8.238.4586.541.161

Budapest, 2008. március 8.


7. oldal

Ügyvezető elnök beszámolója a 2007-es évről

A 2007-es évet az ünnep és az építkezés jegyében töltöttük.

Talán a legjelentősebb eseménysorozat a cserkészet 100 éves évfordulója és a dzsembori volt. Személyes látogatásom alkalmával volt szerencsém látni, hogy milyen szépen teljesítettek a kontingens tagjai London mellett. A kerületünk anyagi támogatásban részesítette a hozzánk tartozókat (összesen fél millió forint feletti összeggel), ez egyedülállónak mondható a többi kerülethez képest. Sajnos anyagi értelemben nem mindenkinek volt sikeres a dolog (a túlfizetők terhére nagyon sok olyat is kivittek, aki nem tudta összeszedni a kellő támogatást), rajtuk is próbálunk segíteni úgy, hogy hitelezünk a kontingens vezetése helyett.

Az új kerületi központunk ügye már rég óta húzódott (közben a felettünk lévő ház több közös képviselőt is „elfogyasztott”), élesbe 2007 ősz folyamán fordultak az események. A bérleti díjunk azért lesz viszonylag alacsony, mert lelakjuk a felújítás (fűtés korszerűsítés, tisztasági festés) költségeit. Jó lenne, ha a cserkészeink látnának fantáziát a jól megközelíthető helyben és sok programot szerveznének ide!

Köszönöm az eddigi sok-sok segítséget és továbbra is számítunk minden jobbító ötletre, munkára, adományra!

A dzsembori mellett a VK is jelentős összeget vitt el (az utóbbi években a saját költségvetésünkből erre nem költöttünk), valamint a relatív pénzeszköz csökkenés a lekötött összeg kamatának ez évre történő áthúzódása okozza.

A kerület régi alapítványával is pályáztunk, 2,2 millió forint értékben nyertünk, ennek több, mint a felét (1,2 milliót) határon túli magyar cserkész projektekre.

Létre hoztunk egy másik kerületi háttérszervezetet is a kerület elnökségi tagjainak vezetésével.

Tárgyalásokat folytattunk a szövetség új vezetésével a kerületek és az országos szint közötti gazdasági jellegű kapcsolatok rendezéséről, összegzés után a javaslatokról az OIB fog dönteni.

Ügyvezetői feladatomnak tekintem 2008-ban a nagytábor mellett az elmaradt csapatlátogatások megtartását, a mentori hálózat kiépítését, a sajtófigyelő és reprezentációs szolgáltatás elindítását.

Budapest, 2008. március 8.


8. oldal

A X. Pesti Cserkészkerület táborozási vezetői beszámolója

Tisztelt cserkésztestvéreim!

Rendhagyó módon, a kerületi közgyűlésen számolok be a 2007. évi kerületi táborozási vezetői munkámról is.

2007. év X. cserkészkerület statisztikája: 18 bejelentett a táborozás volt. Ez 21 cserkészcsapat és a vezetőképző táborozását jelenti. 185 napot táborozott 924 cserkészünk. 5 napos volt a legrövidebb, 17 napos volt a leghosszabb, átlagban 10 napos volt egy cserkésztábor. A legkisebb létszámú cserkésztábor 15 fős, a legnagyobb 110 fős volt, átlagosan 39 fős volt. Eme statisztikai adatok a megegyeznek a 2004.-es, 2005.-ös, és 2006.-os nyári cserkésztáborok adataival. 2001.-től 2004.-ig csökkentek, de úgy látszik, hogy 2004.-től már állandóak ezek a számok.

A 2007.-es Világ Cserkész Dzsemborira közel 80 X. cserkészkerületi cserkészünk juthatott el. A Dzsembori értékelése az országos közgyűlésre tolódott.

A 2008.-as Kerületi Nagytábor helyszín biztosításának felelőssége az enyém. Jelenleg egy táborhelyre vonatkozóan van a kezelőjétől táborozási engedélyünk. Bár ez a táborhely nem az, amit korában szerettünk volna. Ugyanis tipikusan előjött az a probléma, hogy az általunk korábban kinézett táborhely kezelője, a szóbeli beleegyező ígéretét visszavonta mikor írásban is kértem az engedélyét. Visszavonó ígéretét a cserkésztábor utáni vadászati szezon „emberszagos” megzavarásával indokolta. Egyetlen egy cserkésztábort sem lehet tulajdonos, vagy kezelő írásbeli engedélye nélkül megtartani. Visszavonó indokot, pedig mindig lehet találni.

2000. december 13.-a óta vagyok a X. cserkészkerület táborozási vezetője. Megtiszteltetésnek éreztem, hogy a 2005.-ös kerületi tisztújításkor az új kerületi vezetőtiszt szintén felkért, és a Kerületi Intéző Bizottság megerősített eme tisztségben. Táborozási vezető munkám során örömömre szolgált, hogy javult a cserkésztáborok színvonala, minősége. Sajnálom, hogy a cserkésztáborral járó adminisztratív papírmunka még mindig hagy maga után kívánnivalókat. A 7 év során munkámmal segítettem a cserkészcsapatok táborozását, és számtalan cserkésztábort ellenőriztem le, esetleg még akkor is, ha az a cserkésztábor hivatalosan be sem volt jelentve. A kerületi táborozási vezetői éves költségvetési keretemet soha sem léptem túl, haladtam meg. Az évek során be lett vezetve a X. cserkészkerület nyári táborozásainak pályázat útján történő támogatása is. Örültem a sok beérkező pályázatnak, és sajnáltam, hogy mindig kevesebb volt a szétosztható keretösszeg, mint amekkorára pályáztak a csapatok. A pályázatok során megszületett a cserkészkerületünk keretmese-, és cserkésztábori programok gyűjteménye.

Kerületi táborozási vezetői munkámat mindig örömmel végeztem. Szeretem ezt a cserkészmunkakört, minden nehézségével és örömével együtt. 2007. március 24.-étől az országos táborozási vezetői tisztséget is ellátom. A kerületi és országos tisztség nem összeférhetetlen, de megnövekedtek feladataim. Az ősszel szóban a kerület elnökségének, és most a közgyűlésnek is bejelentem lemondási szándékomat a kerületi táborozási vezetői tisztségről. Úgy érzem, nem tudom becsülettel ellátni az országos és a kerületi tisztséggel járó együttes munkákat. Elnézést kérek! Sajnálom! Természetesen, a leendő utódom hivatalba lépéséig folytatom a tisztséggel járó munkát. Kérném a közgyűlés segítségét is, hogy erre a tisztségre megfelelő utódot találjunk, aki már remélhetőleg a kerület 2008.-as nyári cserkésztáborait véleményezi, és ellenőrzi.

Köszönöm a megtisztelő bizalmat!

Jó munkát!

Budapest, 2008. március 8.
9. oldal

A kerületi OIB küldött megválasztása

Jegyzőkönyv

Készült az MCSSZ X. (Pesti) Cserkészkerületének 2008-as közgyűlésén történő tagsági OIB delegált választást előkészítő Jelölő Bizottság 2008. január 23-án (szerdán) megtartott második üléséről.

Helyszín: új kerületi cserkészközpont, XII. kerület Radnóti u. 38.

Jelen vannak jelenléti ív szerint:1. A Jelölő Bizottság megkapta a kerületi elnökségtől az első jelölést Csomor Márton személyében.

2. A JB elolvasta a jelölt önéletrajzát, beleegyező nyilatkozatát és megállapította, hogy a hivatalos jelöltté válásnak nincs semmilyen akadálya, a támasztott kritériumoknak is megfelel, 2008. március 8-án OIB delegáltnak megválasztható.

4. A JB felkéri a kerületi főtitkárt, Orosz Lászlót, hogy a jelölés tényéről tájékoztassa a kerületi tagságot.

Az összejövetel imával zárult.

Budapest, 2008. január 23.


Csomor Márton, OIB tag jelölt

Csomor Márton cserkész segédtiszt vagyok, 27 éves, nős, egyetemi hallgató agrár-mérnöktanár szakon. Középfokon beszélek angolul, kedvenc időtöltésem a labdarúgó játékvezetés, ebből akreditációt is szereztem.

17 éve vagyok a 2. számú Sík Sándor cserkészcsapat tagja, fogadalmat 1992. április. 25.-én tettem. Őrsvezetői majd segédtiszti képesítést is szereztem. Csapatomban a segédőrsvezetőségtől a rajparancsnokságig kaptam megbízatásokat.

A X. cserkészkerület több képzésében részt vettem kiképzőként, sok kerületi és országos programban voltam segítő, részt vettem nemzetközi táborban is. A Silesia 2008 Közép-Európai Dzsemborira utazó magyar kontingens parancsnoka vagyok.

2007-ben a kerületi KIB ideiglenesen megbízott az OIB képviselőséggel. Megválasztásom esetén szeretném az érdekeinket maximálisan képviselni és a tagságot folyamatosan tájékoztatni az OIB-ben végzett munkámról. A jelölést köszönettel elfogadom.

Comments